Dlžníci sa od nového roka dočkali ochrany. Čo to znamená?

Novinky | 26. marca 2021

Nový zákon, ktorý prišiel do platnosti tento rok, poskytuje dlžníkom možnosť dočasnej ochrany pred vymáhaním platenia záväzkov. Tento zákon má chrániť podnikateľov, ktorí sa dostali do zlej finančnej situácie kvôli neustále pretrvávajúcej pandémii. Čo však s veriteľmi?

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach nadobudol účinnosť 1. januára 2021 a v praxi to znamená, že pokiaľ dlžníkovi táto ochrana platí, nie je možné voči nemu vymáhať pohľadávky. Voči dlžníkovi, ktorý je pod dočasnou ochranou, nie je možné rozhodnúť o začatí konkurzného konania. Taktiež ak dlžníkom vznikli pohľadávky už pred platnosťou dočasnej ochrany, v súčasnosti nie je možné postihnúť v exekúcii podnik, práva alebo jeho majetok. Nie je možné ani začať výkon zabezpečovacieho alebo záložného práva, ak aj dlžníkovi vznikli pohľadávky už pred platnosťou dočasnej ochrany.

Zoznam dlžníkov v dočasnej ochrane je uvedený v obchodnom vestníku na stránkach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, no pred získaním dočasnej ochrany môže veriteľa požiadať aj samotný dlžník o súhlas. Pokiaľ je veriteľov viac, musí s dočasnou ochranou dlžníka súhlasiť nadpolovičná väčšina, podľa výšky pohľadávok. Táto ochrana trvá spravidla tri mesiace s možnosťou predĺženia na šesť mesiacov.

Dočasnú ochranu dlžníka však môže zrušiť aj veriteľ s využitím takzvaného kvalifikovaného podnetu. Zrušenie však možno dosiahnuť len v prípade ak bol podnikateľ v čase podania žiadosti v stave pred vyhlásením konkurzu alebo ohrozil finančnú stabilitu svojho podnikania, taktiež ak zanikli predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany alebo podnikateľ porušil povinnosti, ktoré vyplývajú z dočasnej ochrany. Vzor na podanie podnetu je potrebné opísať na základe súčasného stavu a podnet podať na súd. Po vydaní uznesenia o začiatku konania o zrušení dočasnej ochrany sa musí podnikateľ k podnetu písomne vyjadriť do piatich dní a súd má následne 15 dní na posúdenie a vydanie rozhodnutia o zrušení alebo zachovaní dočasnej ochrany podnikateľa.

Zrušenie dočasnej ochrany podnikateľa zo strany veriteľa je možné aj bez udania dôvodu.Je však potrebné sa spojiť s nadpolovičnou väčšinou veriteľov, ktorí súhlasia s ukončením dočasnej ochrany, podľa výšky ich pohľadávok. Žiadosť o ukončenie dočasnej ochrany je potrebné podať elektronicky na stránke www.slovensko.sk